Bursa pentru rezidenți

În Monitorul Oficial nr. 122 din 19 februarie 2014 au fost publicate normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice în anul 2014, pills cialis precum ?i alte m?suri în domeniul cheltuielilor publice (bursa de reziden?iat).

 

Cine va primi bursa de rezidențiat?

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.

Bursa de rezidenţiat nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

Când se va plăti bursa de rezidențiat?

Plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi încadraţi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi în reţeaua spitalelor pentru care managementul a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii.
Cuantumul lunar al bursei de rezidenţiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară.

Plata bursei de rezidențiat se face separat de plata salariului de rezident în ultima decadă a lunii curente, pentru luna anterioară.

 

Cine beneficiază de bursa de rezidențiat?

Beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi aflaţi în una dintre următoarele situaţii:
a) rezidenţii pe locuri care au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) rezidenţii pe post care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) rezidenţii care îşi reiau activitatea ca urmare a încetării situaţiilor de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute la art. 4.

 

Cine NU beneficiază de bursa de rezidențiat?

Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi care au contractul individual de muncă suspendat, în condiţiile legii, aflaţi în una dintre următoarele situaţii:
1. au contractul individual de muncă suspendat de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

2. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;

e) participarea la grevă;

3. au contractul individual de muncă suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
În cazurile prevăzute la lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire care include şi bursa de rezidenţiat pe perioada suspendării contractului;
4. au contractul individual de muncă suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern;

5. au contractul individual de muncă suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale;

6. alte cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prevăzute de lege.
Nu beneficiază de bursa de rezidenţiat medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi pe perioada în care efectuează stagii de pregătire în afara României, precum şi pe perioada concediilor de odihnă.

Plata bursei de rezidenţiat încetează de la data încheierii calităţii de rezident în următoarele situaţii:
a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat;

b) la data încetării contractului individual de muncă în situaţiile prevăzute de lege;

c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;

d) în caz de incompatibilitate. 

Add comment


Security code
Refresh